Algemene voorwaarden

Definities

Eskaweb – Eskaweb te Rotterdam voert de handelsnaam Kringloop App. Eskaweb is geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer: 24495669.

Bedrijf – de marktpartij handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf die een overeenkomst heeft gesloten met Eskaweb om via Kringloopapp.nl en Kringloop App informatie te communiceren met Consumenten;

Kringloopapp.nl – de website met kringloopwinkels en informatie over tweedehands winkelen. Deze website is bereikbaar via de url: https://www.kringloopapp.nl

Kringloop App – de app met informatie over kringloopwinkels in Nederland, uitgegeven door Eskaweb via de Apple App Store.

Informatie – door Eskaweb en door Bedrijf zelf ingediende informatie voor de Consument, welke door middel van Kringloopapp.nl en/of Kringloop App gerubriceerd, gepubliceerd en gecommuniceerd wordt;

Consument – iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die gebruik maakt van de Kringloopapp.nl website en/of de Kringloop App met een mobiele telefoon of andere mobiele communicatieapparatuur;

Wat biedt Eskaweb aan Bedrijf

Eskaweb biedt Bedrijf de mogelijkheid om via Kringloopapp.nl en de Kringloop App informatie te delen met de Consument. Deze informatie bestaat uit adresgegevens, contactgegevens, foto’s, algemene informatie, links naar de website en social media pagina’s, openingstijden en het logo van Bedrijf.

Plaatsen van Informatie / toepasselijkheid van algemene voorwaarden

1. Een overeenkomst tussen Eskaweb en Bedrijf is een duurovereenkomst met de looptijd van een jaar (tenzij Eskaweb en Bedrijf een afwijkende looptijd overeenkomen) en komt tot stand door het ondertekenen van een overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard en overigens ter hand zullen worden gesteld;

De Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden is na aanvinken van toepassing en kan worden bekeken en worden opgeslagen. Dit biedt Bedrijf de mogelijkheid de algemene voorwaarden te allen tijde te bekijken.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, heeft ieder Bedrijf een eigen overeenkomst met Eskaweb

3.Eskaweb zal de Informatie van Bedrijf pas plaatsen en communiceren via de Kringloopapp.nl en via Kringloop App, na een voorafgaande controle van de Informatie en behoudt zich het recht voor om de Informatie niet te plaatsen, (in ieder geval maar niet beperkt tot) indien de Informatie
a) redelijkerwijs niet als interessant voor consumenten kan worden gekwalificeerd, niet volledig is of niet de kenmerken van een Bedrijf heeft.
b) pornografische, seksueel georiënteerde, kwetsende en/of discriminerende elementen bevat; en/of
c) op enigerleiwijze onrechtmatig is en/of afbreuk, nadeel schade toebrengt aan het merk of imago van Eskaweb , Kringloopapp.nl en/of de Kringloop App.

Eskaweb behoudt zich het recht voor een Reclameuiting die volgens haar kwalificeert als onder 3 b, c of d gesteld, niet te plaatsen en te communiceren via Kringloopapp.nl en/of de Kringloop App.

4.De toepasselijkheid van afwijkende algemene voorwaarden van een bedrijf wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Kosten

5. Aan het aanbieden van Informatie via de Kringloopapp.nl en/of Kringloop App kunnen voor een Bedrijf kosten zijn verbonden. Deze kosten zijn opgenomen in de prijsoverzicht die voor een Bedrijf zonder opgave van zijn gegevens te allen tijde op te vragen is bij Eskaweb via www.kringloopapp.nl/bedrijven/. De genoemde tarieven zijn per winkel, exclusief 21% BTW en worden jaarlijks vooraf gefactureerd, tenzij anders aangegeven. Eventuele kortingen gelden voor het eerste abonnementsjaar. Indien er geen prijswijziging plaatsvindt geldt de korting automatisch ook voor het daaropvolgend abonnementsjaar.

6. Eskaweb behoudt zich het recht voor om de door haar gehanteerde prijzen te wijzigen. Bedrijf heeft het recht om binnen 30 dagen nadat hij van deze prijsverhoging in kennis is gesteld, de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling aan Eskaweb te ontbinden.

7. Betaling van de hierboven onder artikel 5 genoemde bedragen geschiedt via overschrijving op een door Eskaweb aan te wijzen bankrekening.

8. Alle buitengerechtelijke kosten, uitdrukkelijk inclusief de kosten gemaakt voor het opstellen van aanmaningen, het voeren van een eventuele gerechtelijke procedure, alsmede alle gerechtelijke kosten, die Eskaweb redelijkerwijs moet maken als gevolg van de niet-nakoming van de (betalings)verplichtingen van Bedrijf, komen voor rekening van Bedrijf.

9. De overeenkomst tussen Eskaweb en de Bedrijf kan op grond van wederzijds goedvinden per direct worden beëindigd. In geval van opzegging door de Bedrijf, waarbij aldus geen sprake is van wederzijds goedvinden, geldt dat een ondubbelzinnige opzegging uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd van de overeenkomst schriftelijk bij Eskaweb dient te zijn ontvangen. Indien de overeenkomst niet tijdig, met in achtname van de opzegtermijn van 30 dagen voorafgaand aan het einde van de looptijd van de overeenkomst is opgezegd, wordt de looptijd verlengd met een jaar. Bedrijf blijft alsdan gehouden aan de uit de overeenkomst voortvloeiende betaalverplichtingen te voldoen.

10. Wanneer Bedrijf tekort schiet in de plichten die zij onder deze overeenkomst heeft, of indien Bedrijf surséance van betaling wordt verleend, failliet wordt verklaard, een regeling met haar schuldeisers treft, een wijziging in de bedrijfsactiviteiten plaatsvindt, hieronder begrepen de ontbinding, overname, fusie dan wel splitsing, of indien Bedrijf kwetsende, discriminerende, pornografische dan wel seksueel georiënteerde Informatie plaatst, heeft Eskaweb het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen met onmiddellijke ingang en verdere nakoming van haar plichten onder de overeenkomst op te schorten.

11. In geval van beëindiging van de overeenkomst tussen Eskaweb en Bedrijf kan Eskaweb niet gehouden worden tot enige creditering van de onder 5 genoemde bedragen of tot verrekening uit welke hoofde dan ook.

Aansprakelijkheid

12. Bedrijf is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de Informatie, hieronder begrepen NAW-gegevens, ongeacht of deze door Bedrijf zelf, of met assistentie van Eskaweb zijn geplaatst. Eskaweb kan de juistheid van de Informatie niet garanderen en aanvaardt hier geen aansprakelijkheid voor.

13. Eskaweb kan op geen enkele wijze garanderen dat het communiceren van Informatie zal leiden tot het stijgen van winkelbezoeken, omzetcijfers of winstcijfers.

14. Eskaweb is op geen enkele manier verantwoordelijk noch aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel, voortvloeiende uit de via de Kringloopapp.nl en/of Kringloop App aangeboden Informatie. Eskaweb levert via Kringloopapp.nl en/of Kringloop App slechts een platvorm voor communicatie.

15. Eskaweb zal altijd maximale inspanning verrichten om te zorgen dat Kringloopapp.nl en Kringloop app zonder technische storingen functioneren. Desondanks kunnen bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden, de verdere ontwikkeling van Kringloopapp.nl en de Kringloop App, storingen veroorzaken die de gebruiksmogelijkheden beperken en/of tijdelijk onderbreken. Onder bepaalde omstandigheden kan hierbij dataverlies ontstaan. Eskaweb kan de beschikbaarheid van Kringloopapp.nl en de Kringloop App of het uitblijven van technische storingen of dataverlies niet garanderen. Eskaweb aanvaardt geen verantwoordelijk noch aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan bij Bedrijf door het uitblijven van beschikbaarheid van de Kringloopapp.nl en/of Kringloop App, het ontstaan van technische storingen of dataverlies.

Intellectuele eigendom

16. Bedrijf verstrekt Eskaweb het recht de aan haar toebehorende intellectuele eigendomsrechten, hieronder zijn begrepen alle auteurs- en andere rechten, gepubliceerde inhouden, informatie, foto’s, video’s en de inhoud van databases, te gebruiken voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is om haar diensten goed te kunnen verlenen.

17. Eskaweb behoudt zich het gebruik van alle aan haar toebehorende intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. Hieronder zijn begrepen alle auteurs- en andere rechten, gepubliceerde inhouden, informatie, foto’s, video’s en de inhoud van databases. Een verandering, vermenigvuldiging, publicatie, doorgave aan derden en/of een anderszins gebruik van enig aan Eskaweb toebehorend intellectueel eigendomsrecht is niet toegestaan, tenzij er voorafgaande schriftelijke toestemming van Eskaweb is verkregen. Een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Eskaweb zal, indien dit door Eskaweb noodzakelijk wordt geacht, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtelijke instanties.

Overige bepalingen

18. Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. De actuele algemene voorwaarden zijn beschikbaar via www.kringloopapp.nl.

19. Eskaweb behoudt zich het recht voor om de omvang en de functionaliteiten van Kringloopapp.nl en de Kringloop App te allen tijde te wijzigen, te beperken of stop te zetten.

20. Mochten afzonderlijke bepalingen van de algemene voorwaarden ten dele ongeldig zijn, dan raakt dit de rechtsgeldigheid van de rest van de algemene voorwaarden niet.

21. Voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten ten aanzien van de door Eskaweb aangeboden diensten, is Eskaweb bereikbaar via het contactformulier.

22. Bedrijf doet afstand van het recht op ontbinding of verwerping op grond van artikel 6:227c Burgerlijk Wetboek.

23. Op de onder deze algemene voorwaarden aangegane overeenkomst is, tenzij dwingendrechtelijk anders voorgeschreven, Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst of deze algemene voorwaarden tussen Eskaweb en Bedrijf zijn onderworpen aan de bevoegde rechter.